Obchodní podmínky

                                              Všeobecné obchodní podmínky

Pavla Nešporová
Právní forma: OSVČ
IČ: 61519456
Náměstí 9, Žebrák, 26753
(dále jen "Prodávající")

1. Význam obchodních podmínek
• 1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen "občanský zákoník") vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zasláním vyplněného formuláře nebo objednávky a úhradou sjednané částky kupující potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že byl s nimi v době nákupu seznámen.
• 1.2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy (za "kupní smlouvu" se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se s Prodávajícím výslovně̌ dohodnete na jiném jazyce.
• 1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně̌ spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající, Kupující a Spotřebitel
• 2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která koupí prostřednictvím webového rozhraní nebo jinou formou produkt / službu prodávajícího Pavla Nešporová.
• 2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který spotřebovává produkt kupní smlouvy. Může to být přímo Kupující nebo člověk, kterému byl koupený produkt Kupujícím postoupen.
• 2.3. Prodávajícím je Pavla Nešporová.

3. Produkt
• 3.1. Produkty, o kterých pojednávají tyto obchodní podmínky, jsou zveřejněny na webovém rozhraní https://www.studio-pohoda.expert.
• 3.2. Ceny produktů jsou na webovém rozhraní uvedeny včetně veškerých daní. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Pokud dojde ke zveřejnění zjevně nesprávné ceny na webovém rozhraní díky technické chybě, není Prodávající povinen poskytnout produkt za tuto cenu, a to ani v případě̌, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.
• 3.3. Produktem je konzultace "Cesta ke tvé duši" s délkou trváni 90 - 120 minut.
Konzultace bude probíhat osobně v Žebráku. • 3.4. Vztahuje se rovněž na všechny produkty v e-shopu na stejném webovém rozhraní.

4. Objednání Produktu
• 4.1. Způsob objednání Produktu
a) prostřednictvím webového rozhraní na https://www.studio-pohoda.expert
b) telefonicky nebo e-mailem
• 4.2. Objednávka musí obsahovat
a) vyplněný formulář na webovém rozhraní
b) způsob konzultace
c) počet konzultací
d) kontaktní údaje kupujícího
e) konkretizaci termínu / termínů konzultace (na webovém rozhraní https://www.studio-pohoda.expert v rezervační systém Reservio)
• 4.3. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) odesláním vyplněného formuláře nebo objednáním telefonicky/e-mailem a uhrazením platby přes platební bránu na https://www.studio-pohoda.expert nebo bankovním převodem Kupujícím.

5. Práva a Povinnosti Kupujícího
• 5.1. Kupující se zavazuje uhradit objednaný produkt Prodávajícímu ve sjednaném termínu a ve sjednané výši.
• 5.2. Kupující má právo převzít objednaný produkt od Prodávajícího ve sjednaném termínu a ve sjednané kvalitě.
• 5.3. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků̊ komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků̊ komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
• 5.4. Kupující má právo stornovat objednávku produktu za předem stanovených podmínek bod: 8

6. Práva a Povinnosti Prodávajícího
• 6.1. Prodávající se zavazuje dodat objednaný produkt Kupujícímu ve sjednaném termínu a sjednané kvalitě.
• 6.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy při nedodržení podmínek ze strany Kupujícího.

7. Platební podmínky
• 7.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny produktu před jeho realizací (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
• 7.2. Kupující uhradí cenu Prodávajícímu způsobem, který je uveden na webovém rozhraní, nebo bezhotovostně̌ na účet Prodávajícího č.b.ú.: 4089432309/0800.
• 7.3. Platba probíhá v českých korunách (CZK).
• 7.4. V případě̌ bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy a Storno
• 8.1. Odstoupení od kupní smlouvy lze na základě nedodržení podmínek jedné ze stran.
• 8.2. Kupující má právo stornovat objednávku produktu, který je definován v kapitole 3.3., nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem plnění produktu. Na základě přijatého Storna vrátí Prodávající Kupujícímu platbu zpět ve 100% výši převodem do 15 pracovních dní. Storno pod 72 hodin před plněním produktu není povoleno a úhrada se Kupujícímu nevrací.

9. Ochrana osobních údajů
• 9.1. Ochranu osobních údajů (GDPR) řeší Prodávající v souladu s nařízením EU.
• 9.2. Správce osobních údajů Pavla Nešporová zveřejňuje své konání v rámci GDPR na firemní webové stránce. https://www.studio-pohoda.expert

10. Závěrečná ustanovení
• 10.1. V otázkách neupravených obchodními podmínkami se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
• 10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodu jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
• 10.3. Kupní smlouva včetně̌ obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě̌ a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
• 10.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

• 10.5. V případě̌ dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě̌ Prodávající Kupujícímu bezodkladně̌ poskytne veškeré potřebné informace.